Raportări în sensul Legii nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

TEILOR S.R.L. asigură confidențialitatea cu privire la identitatea avertizorului în interes public

Informații generale

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii (persoane denumite generic avertizori în interes public) în context profesional, pot utiliza urmatoarele canale de raportare:

Raportare internă, prin mijloacele puse la dispoziție de Societate, aceasa constituind următoarele canale interne de raportare:

• la numărul de telefon: +04 0790106689, de L-V în intervalul orar: 9.00- 17.00.

• prin completarea Formularului de raportare și transmiterea acestuia, fie prin e-mail, la adresa de e-mail: facilitator@teilor.ro, fie,

• prin poștă, la sediul societatii: Mun. Pitesti, Str. Smeurei, nr. 54, judet Arges, cu mentiunea “in atentia Responsabil avertizori integritate”,

• fie personal la persoana desemnata cu biroul în mun. Pitesti, Calea Bucuresti, nr. 26, bl. U1, etaj Mezanin, ,,Hale productie 1”, jud. Argeș, de L-V în intervalul orar, 9.00- 17.00.

si

Raportare externă, realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autorități (Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență):

• online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/),

• prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;

• telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat,

• prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;

• personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizari@integritate.eu).

Cadru legal

LEGE nr. 361 / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Întrebări frecvente

A. Ce se înțelege prin expresia „Încălcări ale legii”?

Prin încălcări ale legii, înțelegem fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

• achizițiile publice;

• serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;

• siguranța și conformitatea produselor;

• siguranța transportului;

• protecția mediului;

• protecția radiologică și siguranța nucleară;

• siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;

• sănătatea publică;

• protecția consumatorilor;

• protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

Totodată, acestea privesc și:

• încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene);

• încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

B. Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale?

Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

C. Care sunt persoanele care pot efectua raportări?

Pot efectua raportări persoanele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin:

• Salariatii Societatii, indiferent de tipul de contract individual de muncă încheiat cu Societatea (contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, contract individual de muncă cu timp parțial/cu normă întreagă, cu desfășurarea activității în regim de telemuncă) și/sau de funcția ocupată de salariați, salariaților temporari, salariaților delegați și/sau detașați în sediile Societății;

• Persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art. 49 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

• Acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi;

• Orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia.

• Persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;

• persoane care raportează sau dezvăluie public informaţii privind încălcări ale legii în mod anonim.

D. Care sunt diferențele dintre raportarea anonimă și raportarea nominală?

Un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele două modalități de raportare sunt:

• Raportarea anonimă nu poate fi îmbunătățită prin oferirea ulterioară de indicii temeinice, în timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi îmbunătățită prin comunicare ulterioară între inspectorul de integritate și avertizorul în interes public;

• Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;

• Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

E. Care sunt condițiile instituite de lege pentru a beneficia de protecție?

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

• să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

• să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

• să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

De asemenea, mai beneficiază de aceste măsuri:

• facilitatorii;

• persoanele terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

• persoanele juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

• avertizorul în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

• avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

F. Ce trebuie să cuprindă raportarea?

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:

• nume și prenume;

• date de contact;

• contextul profesional în care au fost obținute informațiile;

• numele și prenumele persoanei vizate, dacă este cunoscută;

• descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;

• probe în susținerea raportării, după caz;

• indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment;

• orice documente sau alte dovezi disponibile pentru a susține informațiile furnizate (de ex., documente scrise, cum ar fi note / rapoarte / facturi / alte documente financiare / etc.);

• orice alte informații, de natură să faciliteze identificarea faptei raportate;

• data;

• semnătura avertizorului.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

G. Care este procedura aplicabilă raportării privind încălcarea legii, inclusiv modul în care poate fi solicitat avertizorului în interes public să clarifice informațiile raportate sau să furnizeze informații suplimentare, termenul pentru a informa avertizorul în interes public, precum și tipul și conținutul informării?

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);

Divulgare publică – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);

Raportarea se poate face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, telefonic sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public referitor la înregistrarea raportării în termen de 7 zile. În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, persoana desemnată din cadrul autorităților competente menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării. Persoana desemnată din cadrul autorităților competente este obligată să informeze avertizorul în interes public, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora. După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința autorității competente prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție. Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

H. Care este natura acțiunilor subsecvente care pot fi întreprinse în vederea soluționării raportărilor?

În vederea soluționării raportării, acțiunile subsecvente sunt reprezentate de orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.